Иш пландар

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылга карата коюлган Программасындагы  милдеттерди аткарууга жетишүү максатында, Нарын  облусунун Кочкор районунун 2016-жылга карата иш-аракеттеринин планы/милдеттери

 

Милдеттер Көрүлүүчү чаралар Күтүлгөн жыйынтык Аткаруу мөөнөтү Тийиштүү стратегиялык же программалык документ
 

Экономика жана финансы  тармагы

 

1 Кочкор районунун финансылык көз карандысыздыгын жогорулатуу 2016-жылы жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүн жогорулатуу боюнча иш алып баруу 2016-жылы жергиликтъъ киреше бөлүгү жогорулайт Декабрь 2013-2017-жылдарга улуттук туруктуу өнүктүрүү стратегиясы

КРнын салык мыйзамы

Салыктык базаны 104 пайызга чейин көбөйтүү Салыктык базаны инвентаризациялоо жана салык төлөмдөрүн чогултууну жөнгө салууну жакшыртуу
 2 Жер салыктарынын ставкасын жогорулатуу боюнча аракеттерди к=ръъ Суу баскан айыл чарба жерлеринин салыгынын ставкасын жогорулатуу боюнча айылдык Кеңештердин сессияларына сунуштоо Жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүнө түшүүчү салыктын көлөмү жогорулайт март
3 КР Өкмөтүнүн 14.08. 2014ж. №469 “КР социалдык-экономик-алык өнүктүрүүнүн 2015жылга жана 2016-2017-жылдарга болжолу жөнүндө” токтомуна ылайык райондун алдына 2016-жылга коюлган негизги социалдык экономикалык көрсөткүчтөрдүн  аткарылышын камсыз кылуу -Расмий түрдө катталган жумушсуздардын санын 900 адамга чейин азайтуу;

-Өнөр жайында 75,0 млн. сом өлчөмүндөгү =нөр жай продукциянын өндүрүү же физикалык индекстин көлөмү, мурунку жылдын тийиштүү мезгилине карата 100 % жеткирүү;

 

КРӨ 14.08.14ж. №469 “КР социалдык-экономикалык өнүктүрүүнүн 2015-жылга жана 2016-2017-жылдарга болжолу жөнүндө” токтомуна ылайык райондун алдында 2016-жылга коюлган көрсөткүчтөрдүн аткарылышына жеткирүү, жумушсуздукту жоюу декабрь КРӨ 14.08.14ж. №469 “КР социалдык-экономикалык өнүктүрүүнүн 2015жыга жана 2016-2017-жылдарга болжолу жөнүндө” ток-томуна ылайык
Транспорт жана жол тармагы
4 Жолдорду жана көпүрөлөрдү реабилитациялоо Айылдар аралык жолдорду  асфальттоо Комсомол автожолунун 2,7  чакырымчы асфальтталат 3 квартал 2016-жыл Кочкор районунун социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн «Жол картасы»
Алыскы жайлоолорго баруучу жолдорду жана көпүрөлөрдү оңдоп түзөө Жайлоого баруучу авто жолдору калыбына келип, барууга ылайыктуу шарт түзүлөт Июль Кочкор районунун социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн «Жол картасы», АРИСтин мал чарбасын =нъктъръъ долбоору
Чакан ишканалар
5 Кыргыз Республикасынын +км=тънън 19.10.15-жылдагы №11-36-16 протоколдук тапшырмасынын негизинде аймакта жаны ишканаларды тъзъъ Ички жана сырткы инвестицияларды тартуу менен жащы ишканаларды тъзъъ Жаны жумушчу орундар тъзъл=т Жыл ичи Кыргыз Республикасынын +км=тънън протоколдук тапшырмасы
 

 Айыл-чарба  комплекси, азык-түлүк коопсуздук, айлана чөйрөнү коргоо тармактары

 

6 Райондун аймагында эпизоотиялык абалды жакшыртууга карата айылдарда түзүлгөн ветеринардык сервистердин иштерин жакшыртуу жана малдардын асылдуулугун жогорулатуу боюнча иштерди уюштуруу Райондун 5 айыл аймагына бирден жеке менчик ветеринардык клиникаларды ачуу Эпизоотиялык абал жакшырат, малдардын асылдуулугун жогорулатуу боюнча иш жүргүзүлөт. 5 ветклиника ачылат. Август, сентябрь 2016-жыл Кочкор районунун социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн «Жол картасы»
Мал союучу пунктунун ишин кенейтъъ Мал санитардык нормаларга ылайык союлушуна шарттар тъзъл=т Жыл ичи Кочкор районунун социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн «Жол картасы»
7 Райондогу малдардын асылдуулугун жана =ндърълг=н продукциянын к=л=мън жогорулатуу Район боюнча 11 жасалма уруктандыруу пункттарын ачуу. Адистерди окутуу, керектүү жайларды бөлүп берүү. Мал чарбасында асыл тукум малды өстүрүү менен пайда тажрыйбаларын өнүктүрүү Ноябрь 2016-жыл Кочкор районунун социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн «Жол картасы»
Райондо мал чарбасынын =ндърълг=н продукциясынын к=л=мън мурдагы жылдарга салыштырмалуу 101% жеткиръъ +ндърълг=н продукциянын к=л=мъ жогорулайт Декабрь
Мал чарба тармагын =нъктъръъ Дыйкан чарбаларындагы малдын башы мурдагы жылдарга салыштырмалуу 100,4 пайызга жеткирилет Декабрь
8 Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмдүүлүгүн жогорулатуу Дан эгиндерин оруп жыюучу комбайндарды жаныртуу Дан эгиндерин өз убагында коромжусуз жыйнап алууга шарт түзүлөт 2016-жыл ичи Кочкор районунун социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн «Жол картасы»

 

Үрөн чарбалардын ишин жакшыртуу жана дыйкандарды сапаттуу үрөн менен камсыз кылуу Дыйкан чарбаларды сапаттуу үрөн менен камсыз кылып, түшүмдүүлүгүн  жогорулатуу Март
Дыйкан чарбаларды ирилештирип, кооперативдерди түзүү менен, алардын иштөөсүнө к=м=к к=рс=тъъ Дыйкан чарбаларга кредиттик насыяларды жана жардам алууга шарт түзүлөт Июнь 2016-жыл Кочкор районунун социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн «Жол картасы»
Суу баскан жерлердин аянтын кенейтъъ Пайдаланылбай калган суу баскан жерлердин аянтын кыскартуу Пайдаланылбай калган суу баскан жер аянтын 2000 гектарга тъшъръъ Жыл ичи Кочкор районунун социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн «Жол картасы»
Ирригациялык системаларды ондоп тъзд== 7 насостук станцияларда капиталдык (дамбалардын, каналдардын жана суу алуучу курулмалардын, суу түтүктөрүнүн) ремонт иштерин жүргүзүү.

 

Айыл чарбасында суу баскан аянттарды көбөйтүү, айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмдүүлүгү жогорулап, 5 -7 миң га жер аянты толук сугат суусу менен үзгүлтүксүз камсыздалат  

Май

7550 гектар жерге ным топтоо сугатын жъргъзъъ Вегетациялык учурда суу ън=мд=л=т Къз айлары
Курулуш
9 Курулуш обьектилеринин курулушун бүткөрүү Кочкор районунун Шамшы, Ак-Жар айылдарындагы орто мектептердин спорт залдарынын курулушун толук бүткөрүү Орто билим берүү мекемелеринде балдарга билим беръънън сапаты жогорулайт. март Кочкор районунун социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн “Жол картасы”
Курулуш обьектилеринин курулушун баштоо Чекилдек, Кара-Мойнок, Ак-Кыя, Комсомол айылдарындагы орто мектептердин курулуштарын баштоо. март
Кара-Тоо айылындагы Ш.Абдылдаев атындагы орто мектептин жаңы курулушун, Көк-Жар , Ш.Рысмендеев атындагы мектептердин спорт сарайларынын курулуштарын 2016-жылдын титулдук баракчасына киргизүү менен акча бөлдүрүүгө жетишүү 275 орундуу заманбап типтүү орто мектептердин, спорт сарайлардын имараттары курулат

 

март
Кочкор айылынын К=б=г=н Сайына бала бакчанын имаратынын курулушун 2016-жылдын титулдук баракчасына киргизүү менен акча бөлдүрүүгө жетишүү 100 орунду бала бакчасы курулуу менен балдардын мектепке чейинки билим алуусуна шарт тъзъл=т Март
Таза суу
10 Калкты ичүүчү таза суу менен камсыз кылуу Чолпон айылындагы таза суу түтүктөрүн реабилитациялоосун улантуу Айылдын калкын ичүүчү таза суу менен камсыз кылуу Март Дүйнөлүк Банктын «айылдарды ичүүчү таза суу менен камсыз кылуу жана санитария» долбоору
Орток айылына таза суу түтүгүн куруу жана монтаждоо Айылдын калкын ичүүчү таза суу менен камсыз кылуу Ноябрь Дүйнөлүк Банктын “Айылдарды ичүүчү таза суу менен камсыз кылуу жана санитария” долбоору
Энергетика тармагы
11 Калкты электр энергиясы менен камсыздоо 0,4/10/35/110 кВ аба чубалгыларын оңдоо Калкка үлгүлтүксүз, электр энергиясын берүү менен сапаттуу тейлөө 2016-жыл ичинде Кочкор районунун социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн «Жол картасы»
5 кем эмес трансформаторлор орнотуу
Аймактык өнүктүрүү
12 Аймактар өнүктүрүү боюнча иштелип чыккан “Жол картадагы” аткарылуучу иштерге көзөмөл жүргүзүү Ар бир айыл аймагынын, райондун иштелип чыккан 2014-2017-жылдарга өнүгүү “Жол картасында” 2016-жыл ичинде жасалуучу 50 долбоорду ишке ашыруу Айыл аймактарынын, райондун борборунун социалдык инфраструктурасын жакшыртуу октябрь Нарын облусунун 2013-2017-жылдарга туруктуу өнүгүүнүн жол картасы
13 Бак дарактын аянтын к=б=йтъъ, жашылдандыруу жана көрктөндүрүү боюнча иш алып баруу Жер-жерлерде ишембиликтерди өткөрүү Калктуу конуштардын санитардык жана экологиялык абалын жакшыртуу  

Июнь

Кочкор районунун социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн «Жол картасы»
Бак-дарактардын аянтын көбөйтүү. Райондогу “Ормон-Хан” паркын реабилитациялоо, арка курдуруу

 

Аймакта экобаланс менен калктуу конуштарда табигый-эстетикалык абал жакшырат

 

 

 

Июнь
Район  боюнча жаны к=ч=ттън отургузуунун к=л=мън 10 минге жеткиръъ Апрель
Кароо сынактарды =тк=ръъ Райондо мекемелер, айыл =км=тт=р арасында “Мыкты мекеме”, “Мыкты айыл =км=тъ” кароо сынактарды =тк=ръъ. Мындан тышкары тармактарда ички сынактарды =тк=ръъ (Мыкты саламаттык сактоо мекемеси, мыкты мектеп ж.б ) Калкка кызмат к=рс=тъънън абалы, =з ара атаандаштыктын денгээли к=т=ръл=т Декабрь айы жыйынтыкталат Акимдин буйругу
Калкты социалдык жактан коргоо
14 Калктын аярлуу катмарына колдоо көрсөтүү

 

Социалдык колдоого муктаж болгон 90 үй-бүлөнүн жашоо-шартын жакшыртуу аракеттерин көрүү. Райондогу  багар-көрөрү жок, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген үй-бүлөгө жардам берилет Ноябрь 2009-жыл 29-декабрь №318 “КРнын мамлекеттик ж=л=к пулдар ж=нънд=гъ” Мыйзам
Бириккен улуттар уюмунун “Азык тълък” программасын менен Кыргыз Республикасынын социалдык =нъгъъ министрлигинин макулдашуусунун негизинде айыл аймактарында иш алып баруу. “Азык тълък” программасы аркылуу калкка жардам берилет ноябрь “Азык тълък” программасы
Улуу Ата Мекендик согуштун ардагерлеринин социалдык-тиричилик жактан жашоо шартын жакшыртуу боюнча иш чаралар Улуу Ата Мекендик согуштун ардагерлерине, курман болгондордун жесирлерине жана үй бүлөсүнө, катышуучулары жергиликтүү бюджеттердин каражаттарынан жана демөөрчүлүк жардамдарды тартуу менен кошумча материалдык колдоо көрсөтүү;

 

Ардагерлерге даректик жардам көрсөтүү күчөйт,

Жаш муундарды патриоттуулукка, мекенди сүйүүгө үндөө жана улуулардын эрдигин даңазалоо менен мекенге кызмат кылууга тарбия берүү

Май 1941-1945 -жылдардагы Улуу Ата Мекендик  согуштун Жещиш кънънън 71 жылдыгын  майрамдоого даярдануу боюнча 2015-2016-жылдарга карата иш чаралардын планы.
Саламаттык сактоо
15 Медико-санитардык жардамдын сапатын жогорулатуу, медициналык тейлөөнүн эффективдүүлүгүн арттыруу  Районго 2ден кем эмес жетишпеген врачтарды тартуу.

Келген дарыгерлерге шарттарды түзүү.

 

Калкка медициналык тейлөө ишинин үзгүлтүксүз жүрүшү, балдардын, энелердин өлүмүнүн көрсөткүчтөрүн кыскарышы, улгайган адамдардын кан басымы, жүрөк оорулары, нерв ооруларынын ж.б.санын кыскартуу

 

 

Дайыма

2005-жылдын 9-январдагы №6 “Кыргыз Республикасынын жарандарынын саламаттыгын сактоо ж=нънд=” Мыйзамы. Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоосун реформалоонун 2012-2016-жылдарга карата “Ден соолук” улуттук программа ж=нънд=
Балдарды дарылоо б=лъмън капиталдык ремонттон толугу менен бътк=ръп, ишке киргизъъ.

Флюроаппаратты алууга к=м=кт=шъъ

Кургак учук оорусун алдын алуу боюнча иштерди алып баруу кошумча ылайыктуу шарттар тъзъл=т дайыма Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоосун реформалоонун 2012-2016-жылдарга карата “Ден соолук” улуттук программа ж=нънд=
  Социалдык жугуштуу оруулардын алдын алуу Социалдык оруулардын алдын алууда ар кандай семинар, тегерек столдорду уюштуруу менен бир айлыктарды жарыялоо жана =тк=ръъ Социалдык орууларды  алдын алуу боюнча иштерди алып баруу кошумча ылайыктуу шарттар тъзъл=т дайыма Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоосун реформалоонун 2012-2016-жылдарга карата “Ден соолук” улуттук программа ж=нънд=
Билим берүү
16 Райондогу  билим берүүнүн сапатын жогорулатуу Билимин жогорулатуучу курстан район боюнча 90 мугалимдерди курстан толук өткөрүү  Билим берүүнүн сапатын жогорулатууга, профессионалдык көз карашта иштөөгө, жаңы инновацияларды колдонуп сабак өтүүгө шарт түзүлөт.  

Декабрь

2003-жылдын 30-апрелиндеги №92 “Билим беръъ ж=нънд=” Мыйзамы
Райондун жалпы билим берүүчү мектептериндеги билим сапатын 2015-2016-окуу жылында 65,5% түзөт. Билим сапатын жогорулатууга кам көрүү.  

Июнь

2003-жылдын 30-апрелиндеги №92 “Билим беръъ ж=нънд=” Мыйзамы
Билим берүү мекемелеринин материалдык-техникалык базаларын жакшыртуу (курулуш, капиталдык жана утурумдук ремонтторду өткөрүү, окуу китептер, эмеректер, компьютер менен камсыздоо) Билим берүү мекемелеринин иштеринде жана сапаттуу билим берүүгө шарттар түзүлөт, билим берүү  көрсөткүчтөрү өсөт  

Жыл ичинде

Кочкор районунун социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн «Жол картасы»
100 мектептин катарына райондогу мектептерди киргизъъг= иш аракеттерди жасоо Мектептерди капиталдык ремонттон =тк=ръл=т Жыл ичинде
17 Мектепке чейинки билим алуунун шарттарын жакшыртуу Бала-бакча жана мектептерге көмөкчү чарба түзүү үчүн жер аянттарын алууга көмөк көрсөтүү Билим берүү мекемелери көмөкчү чарба менен камсыз болуп, кошумча каржылоо булак болот Апрель Кочкор районунун социалдык экономикалык =нъгъъсънън “Жол картасы”
Кара-Саз жана Туз айылындагы бала бакчаларды толугу менен бътк=ръп, ишке киргизъъ. Бала бакчанын каржылоосун жакшыртуу Февраль Кочкор районунун социалдык экономикалык =нъгъъсънън “Жол картасы”
Мектептердин 1-4 -класстарын окуучуларын жалпы ысык тамакка =тк=ръънън иш аракеттерин к=ръъ 1-4–класстарынын окуучуларына ысык тамак берилет. Жыл ичинде Кочкор районунун социалдык экономикалык =нъгъъсънън “Жол картасы”
Спорт
18

 

Спорт жана дене-тарбияны өнүктүрүү тармагын өнүктүрүү Спорттук жайларды жана аянттарды куруу жана спортчуларга демөөрчүлүк колдоолорду көрсөтүү.

Кара-Тоо айылына спорт борборун курдуруу.

 

 

 

 

 

Спорт тармагынын  материалдык-техникалык базасын жакшыртуу,

Сергек жашоого үндөөгө багытталган спорттук иш чараларды өтүү менен  массалуулук артылат.

 

Декабрь

Кочкор районунун социалдык экономикалык =нъгъъсънън “Жол картасы”

 

Айыл аймактарга дем==рчъл=рдън жардамы менен кичи футбол аянтчасын куруу Жыл ичи
К=чм=нд=р оюндарына спорттук командалардын катышуусуна даярдыктарды к=ръъ Август Бекитилген иш планга ылайык
Райондун аймагындагы мекемелер жана айыл =км=тт=р арасында спорттук оюндарды уюштуруу Бир кварталда бир жолу Бекитилген иш планга ылайык
Жаштар саясаты
19 Жаштардын райондун коомдук иштерине катышуусунда активдүүлүктү күчөтүү Райондогу жаштар уюмдарынын өкүлдөрү, жаштар борборлору менен биргеликте 2016-жылга карата түзүлгөн иш-чаралардын планынын аткаруу. айыл аймактагы тъзълг=н жаштар уюмунун ишин жакшыртуу. Жаштардын активдүү жашоого умтулуусу аркылуу коомго пайдалуу иштер менен алектенүүлөрү жогорулайт Октябрь 2015-жылга чейин жаштар саясатынын мамлекеттик Стратегиясы (КР+нън 25.09.2012-жылдын №640-токтому менен бекитилген)
Мамлекеттик тил
20 Мамлекеттик тилди өнүктүрүү Жер-жерлерде семинарларды өткөрүү, орто окуу жайларында ачык сабактарды, кароо-сынактарды уюштуруп өткөрүү, жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу мамлекеттик тилге байланыштуу жеке  жана коллективдүү илимий эмгектерди чагылдыруу. жарнамаларды кыргыз тилинде жаздыруу.  Мекемелердин иш кагаздарын мамлекеттик тилде жаздыруу. Аймакта улуттун баалуулуктары сакталып, мамлекеттик тил саясаты максаттуу жүзөгө ашырылат. Сентябрь Кыргыз Республикасынын

Мамлекеттик тил Мыйзамы

 

Маданият

 

21 Маданият жана искусство мекемелеринин материалдык-техникалык базаларын жакшыртуу Райондогу маданият ъйънън жылуулук системасын капиталдык ремонттон =тк=ръъ. Айыл аймактардагы маданият мекемелерин капиталдык ремонттон =тк=ръъг= иш аракеттерди жасоо. Маданият жана искусство мекемелеринин материалдык-техникалык базаларын оңдоо (курулуш, капиталдык жана утурумдук ремонтторду өткөрүү),

Маданият мекемелеринин музыкалык аспаптарын, китептер, экспонаттар менен камсыз кылуу

Маданий мекемелеринин иштеринде иш сапаты жогрулайт жана иш чараларды тиешелүү деңгээлде  өткөрүүгө шарт түзүлөт Октябрь КРнын “Маданият ж=нънд=”, 2020-жылга карата КРнын маданиятын =нъктъръъ “Китепкана иши ж=нънд=” Мыйзамы
22 Юбилейлик даталарды белгил== Кыргыз Республикасынын Эгемендъълъгънън 25 жылдыгын уюшкандыкта =тк=ръъ Кыргыз Республикасынын Эгемендъълъгънън 25 жылдыгы белгиленип, калкка майрамдык маанай тартууланат Август Бекитилген иш планга ылайык
1916-жылдагы каргашалуу Ъркъндън 100 жылдыгына карата  иш чараларды =тк=ръъ Ъркън эскерилет Октябрь Бекитилген иш планга ылайык
 

Миграция, жумушсуздук, иш менен камсыздоо

 

23 Жумушсуздуктун деңгээлин кыскартуу Райондо «Бош кызмат орундарынын жарманкесин» уюштуруу Жумушсуздарга бош орундар боюнча кеңири маалыматтар берилет жана иш табууга көмөк көрсөтүлөт Октябрь  

Бекитилген иш планга ылайык

24 Жумушсуздарга кесиптик багыт берүү менен кайра кесипке билим берүү курстарында окутуу Жумушсуздарды активдүү иш чарларга  тартууну жүргүзүү, кесип тандоого жардам берүү, кайра даярдоо курстарынан өткөрүү. Ж,Тойгомбаев атындагы №15-кесиптик лицейине кън=скана боюнча окуу курсун ачуу. Жумушсуздукту кыскартуу Декабрь

 

 

Бекитилген иш планга ылайык

Туризм
25  Туризмди өнүктүрүү багытында иш алып баруу Эл аралык, республикалык   деңгээлдеги фестивалдарга катышуу, райондук деңгээлдеги фестивалдарды өткөрүү, туризм багытындагы тейлөөнү жакшыртуу Райондо туристтердин санынын көбөйүшү, туризмден түшкөн каражаттын көлөмүн жогорулатуу, чет-элдик инвесторлорду тартууга өбөлгө түзүү.  

Август

Кочкор районунун социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн «Жол картасы»
 

Коомдук коопсуздук жана укуктук тартип

 

26 -Укук коргоо органдары, жергиликтъъ =з алдынча башкаруу органдары жана коомчулук менен биргеликте кылмыштуулукка каршы кър=штъ къч=тъъ, коррупцияга, диний экстремизмге, мал уурулукка, Улуттар арасында чыр-чатактарды алдын алуу жана коомдук саясий кырдаалды туруктуу камсыз кылуу, мыйзамдуулукту чыщдоо -Коомдук алдын алуу борборлорунун, аксакалдар сотторунун жана ыктыярдуу элдик кошундардын материалдык техникалык базасын чыщдоо жана алардын ишмердъълъгън жогорулатуу.

-Жарандардын арыз даттанууларына жана маалыматтарына тез жана ыкчам чара к=ръъ.

-Эл арасында жана Улуттар арасында чыр-чатактарга жол берб==.

Жарандардын коопсуздугу жана тынчтыгы камсыз болот. Коррупция жана диний кырдаал  к=з=м=лг= алынат. 2016-жылы ичи -КРнын 25.05.2005-ж «Укук бузууларды алдын алуу ж=нънд=» мыйзамы

-КРнын Президентинин 01.02.2012-ж. «Кыргыз Республикасында коомдук коопсуздукту чыщдоо боюнча кечиктирилгис чаралар ж=нънд=» № 24 Жарлы

-КРнын Президентинин 07.02.2014-жылдагы «Диний ч=йр=д=гъ мамлекеттик саясат ж=нънд= КРнын Коргоо кещешинин чечимин ишке ашыруу тууралуу» № 24 жарлыгы

Өзгөчө кырдаалдар
27 Райондун аймагында калктуу конуштарды жана адам =мърън= зыян келтирб==, материалдык чыгымдарды азайтуу жана табигый кырсыктардан коргоо жана алдын алуу, кесепеттерин жоюу Сел агындары  =тъъчъ каналдар тазалоо. Дамбаларды куруу, сел алып =тъъчъ каналдарды куруу жана сайдын нуктары тазаланып жээктери бекемд== +зг=ч= кырдаалдардын болушу жана материалдык чыгымдар азаят. 2016-жылы ичи КР+нън 03.03.2014-жылдагы  «Жарандык коргонуу  боюнча комиссия ж=нънд= типтъъ Жобону бекитъъ тууралуу»  № 113 токтому жана КР+нън Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу =кълънън 09.04.2014-жылдагы № 100-буйругу

 

 

                                                     Айыл окмот башчысы:                                                         А.Сыдыканов