СТАТ маалымат

 

Кочкор районунун негизги социалдык-экономикалык көрсөткүчтөрү

(2019-жылдын январь-июль  айы)

 

(миң сом)

  Жыл башынан бери Отчеттук

мезгилде

өткөн жылдын отчеттук мезгилинде Өсүү темпи %
Өнөр жай продукциясын өндүрүү көлөмү 85017,0 16242,8 82599,2 107,4*
Калкка кызмат көрсөтүү 141805 15745 132730 106,8
Салыштырма баада       105,3
Бардык каналдар боюнча чекене соода жүгүртүүнүн жалпы көлөму 838038 174130 822442 101,9
Салыштырма баада       100,7
Почта жана Электр байланышынын калкка көрсөтүлгөн тейлөөлөрү 136,5 16,2 290,5 46,9
Автомобиль транспорту менен жүк ташуунун көлөму (мин тонна) 104,9 17,5 100,8 104,1
Автомобиль транспорту менен жүргүнчүлөрдү ташуунун жүгүртүлүшү (мин. Жүрг .км) 16409,0 1702,0 15917,0 103,1
Автомобиль транспорту менен жургунчулорду  ташуу (мин. жург) 471,3 55,0 453,1 104,0
Айыл чарба продуктыларын өндүрүү :        
– эт (тирүүлөй салмакта) тн 7316 943 7173 102,0
– сүт  (тн) 18548 4554 18008 103,0
– жумуртка (мин даана) 1098 220 1083 101,4
– жүн  (тн) 561 15 558 100,6
– дан эгин (тн)
– картошка (тн)
– жашылча (тн)

 

*  – физикалык көлөмдүн индекси

 

 

 

Экономикалык ишмердиктин түрлөрү боюнча өнөр жай  продукциясынын  көлөмү

(2019-жылдын январь- июль-  айы)

 

  Иш жүзүндөгү баа менен, мин сом Физикалык көлөмүнүн индекси,  %

 

  отчеттук айында жыл башынан

бери

2019ж. июнь

2018ж. июнь

отчеттук мезгил откон жылдын тиешелуу мезгилине
Бардыгы 16242,8 85017,0 141,0 107,4
I. Пайдалуу кендерди казуу 11486,2 61627,7 137,6 100,8
Б. Пайдалуу кендерди чыгаруу, жаккыч энергетикалык кендерден башка 11486,2 61627,7 137,6 100,8
II. Иштетүү өнөр жайы 3539,5 16707,9 135,8 107,4
А.Тамак-аш  азыктарын өндүрүү, ичимдиктер менен тамекини кошо 1111,4 6735,8 109,8 93,6
Б. Текстиль жана тигүү өнөр-жайы: 300,8 1766,0 170,6 105,7
В. Жыгач жана кагаз иштетүү, полиграфия ишмердүүлүгү 501,8 2514,1 138,7 111,2
Г. Резина жана пластмасса буюмдар, башка металл эмес минералдык продуктыларды 1353,0 4073,0 162,0 146,2
Е. Электр жабдуулар өндүрүшү 32,0 218,2 100,0 84,4
Ж. Башка өндүрүш  ремонттоо жана машина жабдуулар орнотуу 240,5 1400,0 93,2 101,1
IV. Суу менен камсыз кылуу, калдыктарды тазалоо, кайра иштетүү 1271,1 6681,4 2,4 эсе 129,1

 

 

 

 

СООДА ЖАНА ТЕЙЛӨӨ

(2019-жылдын январь-июль  айы)

 

Иш жүзүндө, миң сом 2019-ж. 2018-ж. % менен
Отчеттук мезгилде Өткөн жылдын отчеттук мезгилинде Учурдагы баада Салыштырма баада
Бардык каналдар боюнча чекене соода жүгүртүүнүн жалпы көлөмү 838038 822442 101,9 100,7
анын ичинен,

Чекене соода тармактарынын соода жүгүртүүсү

46315,2 469307 100,2 100,1
Коомдук тамак-аш жайынын жүгүртүүсү 3581 3525 101,5 100,3
Базарлардын соодасынын жалпы көлөмү 371305 356610 104,1 102,9
Чекене соода жүгүртүүнүн көлөмү 838038 822442 101,9 100,7
мунун ичинен,

менчик түрлөрү боюнча

Мамлекеттик
Мамлекеттик эмес 838038 822442 101,9 100,7
анын ичинен,

менчик

838038 822442 101,9 100,7

 

 

 

Калкка менчиктин түрү боюнча акысына көрсөтүлгөн тейлөөлөрдүн көлөмү

(2019-жылдын январь -июль айы)

 

Отчеттук мезгилде 2019-ж. 2018-ж. % менен
2019-ж. 2018-ж. Учурдагы баада Салыштырма баада
Бардыгы 141805 132730 106,8 105,3
Менчиктин түрлөрү боюнча
Мамлекеттик 133950 13222,1 101,3 100,5
Мамлекеттик эмес 128410 119507,9 107,4 105,8

 

 

 

Керектөө рыногунда азык-түлүк товарларынын орточо баасы

 

2019-ж. июль  (сом) 2018-ж. июль  (сом)
Күрүч (кг) 58 58
1-сорттогу ун (кг) 28 28
Уй эти (кг) 300 300
Кой эти (кг) 300 300
Сүт (литр) 25 25
Жумуртка (он даана) 80 80
Пахта июльы (литр) 90 90
Алма (кг) 30 80
Пияз (кг) 20 20
Картошка (кг) 5 25
Кумшекер (кг) 42 43

 

 

 

Райондун калкынын саны

01.01.2019-жылга карата

(№9-С отчетунун негизинде)

(адам)

Ъй чарба

саны

Бардык калктын саны анын

ичинен

Район

боюнча

14367 71777 анын ичинен жок калк эркектер аялдар
5399 36203 35574

 

 

 

КАЛК СТАТИСТИКАСЫ

 

Калктын табигый өсүүсү, туулгандардын жана өлгөндөрдүн саны

(2019-жылдын январь-июнь айы)

 

(адам)

саны Табигый

өсүш

2019-ж.

торолгондор өлгөндөр
2019-ж. 2018-ж. 2019-ж. 2018-ж.
Бардыгы 678 678 229 216 449

 

 

 

Катталган никелердин, ажырашуулардын саны

(2019-жылдын январь-июнь  айы)

 

(адам)

Саны
Нике ажырашуу
2019-ж. 2018-ж. 2019-ж. 2018-ж.
Бардыгы 217 239 57 58

 

 

 

Калктын миграциялык кыймылы

2019-жылдын январь-июнь  айына 

 

  Келгендердин саны Кеткендердин саны
баардыгы Облус ичинде Облусттар аралык Тышкы миграция Баардыгы Облус ичинде Облусттар аралык Тышкы миграция Миграциялык осуш
Кочкор району 173 51 122 276 31 241 4 -103

 

 

 

КУРУЛУШ

Подряддык жумуштардын аткарылышы

(2019-жылдын январь-июль  айы)

                                                                                                                             (мин сом)

Түзүлгөн келишим боюнча, бардыгы Анын ичинен, өз күчтөрү менен
2019-ж. 2018-ж. % 2019-ж. 2018-ж. %
Бардыгы 8604,2 14226,2 8604,2 14226,2
Мамлекеттик 5343,2 7879,2 5343,2 7879,2
Жеке менчик 3261,0 6346,7 3261,0 6346,7

 

 

Турак үйлөрдү пайдаланууга берүү

(2019-жылдын январь-июль  айы)

 

Жалпы аянты, чарчы метр
2019-ж 2018-ж Өсүү темпи %
Бардыгы 8258 8254 100,0

 

 

 

ТРАНСПОРТ

(2019-жылдын июль   айы)

 

2019-ж 2018-ж Өсүү темпи %
Автомобиль транспорту менен жүк ташуунун көлөмү, миң тонна 104,9 100,8 104,1
Автомобиль транспорту менен жүргүнчүлөрдү ташуунун жүгүртүлүшү, миң жүрг. км. 16409,0 15917,0 103,1
Автомобиль транспорту менен жүргънчъл=рдъ ташуу, миң жърг 471,3 453,1 104,0

 

 

БАЙЛАНЫШ

(2019-жылдын январь-июль айы)

 

(миң сом учурдагы баада)

2019-ж 2018-ж Өсүү темпи %
Бардыгы 136,5 290,5 46,9
Почта 136,5 290,5 46,9

 

 

 

ЭМГЕК АКЫ

 

Экономикалык ишмердиктин түрү боюнча

иштегендердин саны жана эмгек акы фонду

(2019-жылдын июнь  айы)

 

Иштегендердин тизмелик орточо саны (адам) Эмгек акы, натуралдык төлөмдөрдү кошкондо (миң сом)
Бардыгы 4184 55582,6
Айыл чарба 137 1412,7
Өнөр-жай жана соода 67 655,4
Курулуш 79 326,0
Транспорт жана байланыш 115 606,9
Финансы ишмердиги 116 3720,3
Мамлекеттик башкаруу 416 8868,3
Билим берүү 2395 28390,9
Саламаттык сактоо жана социалдык тейлөө көрсөтүү 546 6242,4
Коммуналдык социалдык тейлөө көрсөтмөсү 42 540,4
Кыймылсыз мүлк операциялары, ижара жана керектөөчүлөргө тейлөөлөрдү көрсөтүү
Соода 48 363,5
Орточо эмгек акы (бир кызматкерге, сом) 13284,56

 

 

 

 

АЙЫЛ ЧАРБАСЫ

 

Бардык түрдөгү чарбаларда мал чарба продукцияларын өндүрүү

(2019-жылдын январь-июль айы)

 

 

2019-жыл 2018-жыл Өсүү темпи %
Эт/тирүүлөй салмакта (тн) 7316 7173 102,0
Сүт (тн) 18548 18008 103,0
Жумуртка (миң даана) 1098 1083 101,4
Жүн (тн) 561 558 100,6

 

 

Район боюнча дыйкан жана үй чарбаларында

мал чарбачылыгынын негизги продуктыларын өндүрүү

(2019-жылдын январь-июль айы)

 

 

Дыйкан чарбаларда Үй чарбаларда Коллективдүү чарбаларда Мамлекеттик чарбаларда
Эт (тн) 7204,7 111,1
Сүт (тн) 16762,4 1785,9
Жумуртка (миң даана) 963,9 134,3
Жүн (тн) 507,3 54,0